REPORTS

METHODOLOGY AND HISTORY OF EDUCOLOGY

Natalija Ignatova, Renata Kondratavičienė. Istorijos žadinančios norą mokytis

Readmore

Кириленко В. В., Кириленко Н. М. Проблема самоактуалізації особистості в працях Г. С. Сковороди

Readmore

Зайченко Н. І. Освіта як умова національного оновлення в іспанському педагогічному дискурсі межі ХІХ – ХХ ст.

Readmore

Козлов Д. О. Інноваційна культура як фактор готовності університету до сучасних викликів

Readmore

Козлова О. Г., Бушнєв Ю. С. Громадянство майбутнього викладача вищої школи як педагогічна проблема

Readmore

Tcherkashyn S. V. Differences between American and German academic culture as a factor of the German and American model of university education

Readmore

THEORY AND PRACTICE OF TEACHER TRAINING

Kristina Samašonok, Vilma Gegužienė, Erika Kubilienė, Vaidas Liubinas. Teachers’ professional development expression and opportunities

Readmore

Alekseienko R. V., Rysovana L. M. Psychological and pedagogical requirements to the modern teacher of educational higher education

Readmore

Aleksieienko-Lemovska L. V. Problems of methodical competence for teachers in preschool eductional institutions

Readmore

Ашихміна Н. В. Методологічні засади формування фахової компетентності майбутніх викладачів музичних дисциплін

Readmore

Бей І. Ю. Педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутніх учителів іноземних мов теоретичний підхід

Readmore

Босько В. М. Підготовка майбутніх тренерів-викладчів до психологічного супровіду змагальної діяльності спортивної команди

Readmore

Voinalovych L. P. Forms of training teachers for national minorities’ schools in Ukraine in the 30-s of the 20-th century

Readmore

Gorozhankina O. Yu. Methods of independent work of future music teacher with the piece of music

Readmore

Hrytsai N. B. The modern concept of methodical training of future biology teachers

Readmore

Гуменюк С. В., Кузь Ю. С., Сапрун С. Т. Формування системи продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури на основі андрагогічних принципів

Readmore

17. Дегтярьова Н. В., Петренко С. І., Шамшина Н. В. Компетентнісні завдання як засіб формування самоосвітньої компетентності у майбутніх учителів інформатики

Readmore

Добролюбова Н. В. Основи формування готовності майбутніх викладачів хореографії до застосування інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності

Readmore

Zaitseva A. V. Forming the artistic and communicative culture of a future teacher of music in the process of their training in higher educational institutions

Readmore

Меняйло В. І. Підвищення якості підготовки докторів філософії cвітовий досвід

Readmore

Мукан Н. В., Фучила О. М. Сучасні тенденції професійного розвитку вчителів Великої Британії

Readmore

Онищук І. П. Особливості професійної підготовки майбутніх викладачів екології

Readmore

Ончул Н. А. Професійна підготовка викладачів-андрагогів Словацької Республіки у системі освіти дорослих

Readmore

Пальчикова О. О. Особливості використання текстових вправ у навчанні майбутніх учителів іноземних мов

Readmore

Prokopchuk V. I. Musical local history as a factor of patriotic education of future teachers

Readmore

Савка І. В. Принцип професійної спрямованості підготовки спеціалістів у галузі перекладу

Readmore

Толочко С. В. Післядипломна педагогічна освіта в системі навчання впродовж життя

Readmore

Чередник Л. М. Толерантність як принцип та орієнтир виховання молодших школярів у новій українській школі

Readmore

Шевцова Н. О. Чинники полегшення засвоєння фразеологічних одиниць у процесі формування німецькомовної соціокультурної компетентності у майбутніх учителів

Readmore

Школа О. М. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичної культури до освітньої діяльності в закладах середньої освіти

Readmore

Штика Ю. М., Лінник С. О., Шишенко І. В. Проблема формування аналітичної компетентності у майбутніх магістрів економічних спеціальностей педагогічних університетів

Readmore

3. THEORY AND PRACTICE OF EDUCATION

Elida Aršavskienė, Rima Bačiulytė. Skirtingų ugdymosi poreikių vaikų ugdymas darželiuose, naudojantis Daltono pedagogine sistema

Readmore

Lekt. Januškevičiūtė A. Verslumo kompetencijos sampratos apibrėžtis teorinis aspektas

Readmore

Januškevičiūtė A. Veiksniai, turintys įtakos verslumo ugdymui pedagoginės krypties studijose

Readmore

Alina Katunian. Challenges of tourism education developing the competencies based on the tendencies in the tourism industry

Readmore

Fedosejeva L., Vaitėnienė B., Griškevičienė V. Studentų vartojimo įpročiai klimato kaitos problemų fone

Readmore

Renata Kondratavičienė. Priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetencijos ugdymas(is) naudojant interaktyvią lentą

Readmore

Renata Kondratavičienė. Nuotolinio mokymosi galimybės studentų žinių įsisavinimui

Readmore

Ingrida Stankevičienė. Vaikų kūrybiškumo ugdymo galimybės ir problemos priešmokyklinėje grupėje

Readmore

Булавенко С. Д. Специфіка формування соціальної активності учнів у закладах загальної середньої освіти

Readmore

Кардаш І. М., Ярошко Н. О. Використання ідей В. О. Сухомлинського у вихованні любові до природи в дітей дошкільного віку

Readmore

Kikinezhdi O. M., Shulha I. M. Creating an egalitarian educational environment in a new Ukrainian school

Readmore

Меркулова В. Б., Єрошкіна Т. В. Аспекти виховної роботи у вищих навчальних закладах України

Readmore

Морін О. Л. Особливості професійної орієнтації учнівської молоді в умовах освітніх округів

Readmore

Pavliuk О. І. Interiorization of social ideals as a mechanism of socialization of students in higher educational establishment

Readmore

Суховецька Л. В. Фольклорний жанр як джерело формування моральних орієнтирів дитини

Readmore

THEORY AND METHODOLOGY OF NON-FORMAL EDUCATION

Яшна О. П. Нейрофітнес як метод впливу на нейропластичність мозку дитини з вадами розвитку

Readmore

SOCIAL WORK AND PEDAGOGY

Волкова К. С., Тарасенко Н. В. Арт-терапія як засіб профілактики негативних проявів поведінки у дітей різних вікових груп

Readmore

Дияк В. В. Самостійна навчально-пізнавальна діяльність курсантів як засіб забезпечення неперервності освіти

Readmore

Мартиненко С. О. Соціальна реадаптація учасників військових конфліктів

Readmore

Смолюк С. В. Організаційно-педагогічні умови формування розвивального освітнього середовища початкової школи

Readmore

Сучасний стан організації медичної освіти в США

Readmore

CREATIVE AND INNOVATIVE TEACHING METHODS

Mačerauskienė Nida, Turčinskaitė-Balčiūnienė Aušra. Creativity methodology that contributes to sustainable innitiatives

Readmore

Marius Brazdauskas, Alina Katunian, Lina Žirnelė. Educating for sustainability in tourism an integrated systemic approach

Readmore

Aleksandra Peciuriene. Amplifying relevant skills of business and management students in basic accounting courses

Readmore

Андрієць О. М. Роль методів колективно-групового навчання української мови у формуванні дискурсної компетентності учнів старших класів

Readmore

Анічкіна О. В. Використання методів електронного навчання в підготовці майбутніх учителів хімії

Readmore

Архіпова І. М. Індивідуалізація як шлях забезпечення інтенсифікації навчання

Readmore

Dieniezhnikov S. S., Maksymenko T. M. The case-study method in forming of inter-cultural competence

Readmore

Іванькова Н. А. Особливості підготовки викладача вищого медичного закладу до використання електронного дистанційного навчання

Readmore

Ісаєва О. С., Хміляр І. Р. Модернізація підготовки фахівців середньої ланки у системі медичної освіти

Readmore

Казачінер О. С. Лінгвістичні навчальні казки на уроках англійської мови як засіб формування й розвитку предметної компетентності учнів

Readmore

Dr. Karpova O. O. Global devaluation of higher education the butterfly effect

Readmore

Kirilenko N. M., Kryzhanovskyi A. I. Introduction of computer gaming technologies for the development of creative thinking in future educators

Readmore

Колесніченко В. В. Особливості організації самостійної роботи з історії студентів закладів вищої освіти мистецького спрямування

Readmore

Krykun V. D. Using computerized adaptive language testing for language skills level estimation according to NATO STANAG 6001

Readmore

Кузнецова О. В., Одарченко В. І., Глущенко А. О. Педагогічний коучінг як сучасна технологія освітнього менеджменту

Readmore

Мелещенко А. А. Впровадження інноваційних технологій навчання при викладанні дисципліни охорона праці в галузі освіти

Readmore

Pohvalitiy A. A., Gubaryev S. V., Harytonova E. A. Innovation in technical sciences as an instrument for popularization of distance education

Readmore

Рыженко Т. В. Формирование проектных компетенций у студентов при разработке микропроцессорных систем

Readmore

Синишина В. М. Професійна підготовка практичного психолога культурний контекст

Readmore

Suprunchuk Yu. O. Forms and types of students’ independent work at higher establishments

Readmore

Чапідзе К. О. Тренінг як ефективний метод формування готовності майбутніх молодших спеціалістів фізичної культури і спорту до комунікативної взаємодії в професійній діяльності

Readmore

Чернишова І. В. Технологія повного засвоєння знань як інноваційний метод навчання

Readmore

Чуєва І. О., Дядечко І. Є. Особливості використання інтерактивних методів навчання у підготовці майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи у вищих навчальних закладах

Readmore

Shostak I. I. Using project methods in foreign language lessons

Readmore